top of page

Zet eerst je eigen zuurstofmasker op!
Put your own oxygen mask on first!

Jij, die het grootste deel van je leven voor andere mensen zorgt. Die is de persoon die altijd je hand opsteekt als iemand om extra hulp vraagt. Die is de persoon die de behoeften van anderen voorzien...

Zet eerst je eigen zuurstofmasker op!
Put your own oxygen mask on first!

(English text after the Dutch text)

Jij, die het grootste deel van je leven voor andere mensen zorgt. Die is de persoon die altijd je hand opsteekt als iemand om extra hulp vraagt. Die is de persoon die de behoeften van anderen voorzien. Die vier stappen vooruit kan denken en actie onderneemt om te voorkomen dat iemand anders een probleem krijgt. Die heeft het boodschappenlijstje al in je hoofd gemaakt als je partner wil plannen. Die de geplande avondwandeling overslaat om de kinderen mee te nemen naar de voetbaltraining, zodat je partner naar de sportschool kan en gezond blijft. Die denkt “morgen kan ik beginnen met gezond eten” als je partner eten bij de snackbar wilt halen. Die denkt “ik kan het ontbijt morgen overslaan” als een vriendin het ongezellig vindt als je niet samen een taartje eet. Die jouw agenda vult met de activiteiten, prioriteiten en behoeften van anderen. Die steeds maar denkt... ik doe het later. Ik zal volgende week beginnen. Mijn beurt komt vast wel.

Wie is het, die je jouw beurt gaat geven en waarom doen ze dat nog niet?

Hoe lang kun je dit volhouden zonder jouw eigen zuurstofmasker?

Velen van ons hebben een goed uithoudingsvermogen en kunnen het heel lang volhouden zonder het zuurstofmasker. Op een gegeven moment begint de zuurstof echter op te raken. En wij proberen ons aan te passen. We voelen ons moe, we pushen meer. We vertragen, maar werken langere uren. We gaan naar feestjes, en vasten de volgende drie dagen. We proberen te compenseren en denken dat we zo balans creëren, terwijl we de negatieve spiraal alleen maar erger maken.

Dit is een veel voorkomende realiteit. Wat nog erger is, is dat de mensen om je heen meestal niet zien wat er aan de hand is. Ze denken dat jij een fantastisch, zorgzaam en ondersteunend persoon bent op wie ze echt kunnen rekenen. Wat ook waar is! Totdat je uit elkaar valt.

Dus, wat is de zuurstof die we nodig hebben om een leven te leiden in balans met energie om de dingen te doen die we willen en moeten doen? Zelfzorg en zelfcompassie!

Zelfzorg is een noodzaak. Het heeft niets met ego te maken. Hoe vaak heb je tegen iemand anders gezegd: “zorg nu voor jezelf”, of “zorg ervoor dat je goed rust”, of “je moet nu meer aan jezelf denken?” Ik weet zeker dat je echt meende wat je op dat moment zei, maar waarom is het zo moeilijk om het voor onszelf te doen? Een probleem kan zijn dat we mentaal niet fit zijn. Wat ik hiermee bedoel is dat we een te lage zelfwaarde hebben, dat we te veel naar ons kritische brein luisteren en dat we het gemakkelijker vinden om naar onze automatische piloot te luisteren in plaats van aan verandering te werken, omdat verandering moeilijk is.

Zelfzorg ziet er voor ons allemaal anders uit. We zijn allemaal uniek en hebben verschillende dingen nodig om onze zuurstoftank te vullen. Er zijn echter een paar dingen die voor ons allemaal gelden:

* Prioriteit; jij bent net zo belangrijk als alle andere mensen
* Eigen tijd in jouw agenda; er zal nooit iets gebeuren als je er geen tijd voor het neemt
* Zelfcompassie; jezelf met dezelfde vriendelijkheid en begrip behandelen als een vriendin.
* Eigenwaarde; ja, jij bent alles waard!

Een belangrijk gebied van zelfzorg waar ik hard aan heb gewerkt is om mezelf minder druk te maken over wat andere mensen over mij denken. Ik kan mezelf best druk houden met wat ik denk dat andere mensen over mij denken. Dus, eigenlijk; gedachten die volledig verzonnen zijn! Ik begon te beseffen dat ik eigenlijk op mezelf trapte elke keer ik dit doe. Op dit manier veroorzaken we ons eigen lijden.

Dus, wat bedoel ik, praktisch gezien? Ik kan bijvoorbeeld beter kiezen wanneer ik in het weekend nee wil zeggen tegen een activiteit, zodat ik voldoende tijd voor mezelf heb. En dat is niet het moment waarop ik de vaatwasser leegmaak of de was opvouw 😉. Echt tijd om te doen wat ik wil doen. Soms is dat helemaal niks doen.

Wat zou jij dit weekend als zelfzorgactiviteit willen doen?


IN ENGLISH

Put your own oxygen mask on first!

You, who spent the majority of your life caring for other people. Who are the person who always raises your hand when someone is asking for extra help. Who are the person who foresee the needs of others. Who can think 4 steps ahead and take action to avoid that someone else gets a problem. Who has already made the shopping list in your head when your partner wants to plan. Who skips the planned evening walk to take the kids to football practice so your partner can go the gym and stay healthy. Who thinks “I can start my healthy eating tomorrow” when partner wants to get food from the snackbar. Who thinks “I can skip breakfast tomorrow” when a friend thinks it is ongezellig when you don't eat a cake together. Who fills your calendar with other people's activities, priorities, and needs. Who keeps thinking... I will do it later. I will start next week. My turn will come.

Who is it that is going to give you your turn and why aren't they already doing it?

How long can you keep this up without your own oxygen mask?

Don't get me wrong, many of us have good stamina and can keep going for a very long time without the oxygen mask. However, at some point the oxygen starts to run low. And we try to adapt. We feel tired, we push more. We slow down, we work longer hours. We go to parties, we fast for 3 days. We try to compensate and think we are creating balance when in reality, all we do is overcompensate and run on fumes in a slow endless decline.

This is an extremely common reality. What is worse, most of the time the people around you don't see what is going on. Their picture of you is great! A fantastic, caring, and supportive person who you can truly count on. Which is true! Until you fall over or break apart.

So, what is the oxygen that we need to live a life in balance with energy to do the things we want and need to do? Self-care!

Self-care is a necessity. It has nothing to do with ego. How many times have you said to another person “take care of yourself now”, or “make sure you get a good rest”, or “you have to think more about yourself now?” I am sure you truly meant what you said at that point, so why is it so hard to do it for ourselves? One problem can be that we are not mentally fit. What I mean by this is that we have too low self-value, we listen to our critical brain too much, and we find it easier to run with our autopilot instead of working towards change because change is hard.

Self-care looks different for all of us. We are all unique and may need different things to fill up our oxygen tank. However, there are a few things that apply to all of us:

* Priority; you are equally important as all other people
* Time booked in your calendar; nothing will ever happen if you did not take time
* Self-compassion; treating yourself with the same kindness and understanding that you would a friend.
* Self-value; yes, you are worthy of everything!

An important area of self-care that I've been working hard on is making myself less concerned about what other people think about me. I can keep myself quite busy with what I think other people think about me. Meaning; thoughts that are completely made up! I started to realize that I was actually stepping on myself every time I did this. In this way we cause our own suffering.

So, what do I mean, practically speaking? For example, I can choose better when to say no to an activity on the weekend, so that I have enough time for myself. And that's not the time when I empty the dishwasher or fold the laundry 😉. Really time to do what I want to do. Sometimes that means doing nothing at all.

What would you like to do as a self-care activity this weekend?

bottom of page